top of page

מימון הוצאות פרטיות בתקופה ראשונה, שבה העסק לא מאפשר למשוך משכורת.

1

ערבות עבור שכירות של מס' חודשים.

2

לעיתים חלק מהספקים דורשים ערבות כספית עבור סחורה וכדומה.

3

בנקים מחייבים ברוב המקרים השקעה של הון עצמי בעסק, כדי לתת מימון משלים להקמה או הלוואה.

4

מימון הוצאות בלתי צפויות בהקמת העסק.

5

מימון הפסדים אפשריים מעבר למתוכנן בחודשים הראשונים.

6

AAA.png
logo.png

למה צריך וחשוב שיהיה הון עצמי לפני שמקימים עסק חדש?

האם יש לך הון עצמי?
bottom of page